Sergio Alonso Reyes Navarrete. Detenido Desaparecido el 16 de noviembre de 1974.


Sergio Alonso Reyes Navarrete.
Detenido Desaparecido el 16 de noviembre de 1974.